การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ ISO354, ASTM C 423

ห้องปฏิบัติการของเรามีบริการทดสอบค่า Sound absorption testing โดยวิธี Reverberation room method

ในการทดสอบการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ หรือโดยทั่วๆไปจะเรียกกันว่าการดูดซับเสียงของวัสดุ ก็หมายถึงการที่เสียงมากระทบวัสดุแล้วสะท้อนกลับออกมาเท่าไหร่ แล้ววัสดุดูดกลืนคลื่นเสียงไปเท่าไหร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน
โดยทั่วไปในการทดสอบจะเป็นวัสดุที่ใช้ในงาน ปรับแต่งค่าการสะท้อนเสียงของห้องในงาน Room acoustic design เช่น แผ่นซับเสียง Acoustic panel ฝ้าเพดานซับเสียง Acoustic ceiling พรม ผ้าม่าน วัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ Automotive

Application หลักๆ คือการนำวัสดุ Absorptive ไปใช้ในการควบคุมระดับของการสะท้อนหรือความกังวาล
– ใช้สำหรับห้องประชุม ห้องบันทึกเสียง ห้องจัดแสดงดนตรี หรือในอาคารทั่วไป
– ใช้ในการลดระดับเสียง โดยการลดเสียงสะท้อน เสียงก้องในภาคอุตสาหกรรม
– ใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดสอบทางเสียง Acoustic laboratory

ผลการทดสอบที่ได้ก็จะได้เป็นค่า NRC (Noise Reduction Coefficient) และ SAA (Sound Absorption Average) และจากสามารถได้ค่า Reflection หรือค่าการสะท้อนของวัสดุ
ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เรายังมีการทดสอบค่า Sound Absorption หรือค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนคลื่นเสียงโดยใช้ระบบท่อ Impedance Tube ที่ได้มาตรฐาน ISO 10534-2, ASTM E1050-10 เหมาะสำหรับวัสดุที่ตัดขึ้นรูปได้ขนาดเล็ก

วีดีโอสาธิตการทดสอบ