การทดสอบค่า Sound Power

Sound Power testing

ค่าระดับ Sound Power (Lw) คือ ค่าระดับกำลังเสียงที่เกิดขึ้นต่อหน่วยเวลา ในหน่วยของ SI unit จะมีหน่วย J/s ในหน่วย วัตต์ (W) โดยความสัมพันธ์ของ Sound Power คือ Lw = 10log(W/Wref)dB โดยที่ Wref คือ 1×10^-12 watt ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องทำการทดสอบค่า Sound Power มาตรฐานทางอุตสาหกรรม คืออุปกรณ์ทุกชนิดที่สามารถกำเนิดเสียงได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม ของเล่น อุปกรณ์งาน Audio ที่ให้กำเนิดเสียง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ระดับกำลังเสียง Sound Power Level : Lw มีมาตรฐานการวัดในระดับ Precision ตามมาตรฐาน ISO3745 ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเสียงแบบ Hemi – Anechoic Chamber และยังมีมาตรฐาน ISO3741 ทดสอบในห้อง Reverberation chamber การทดสอบค่า Sound Power ตามมาตรฐาน ISO 3745:2012 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Precision methods for anechoic rooms and hemi anechoic rooms

การทดสอบค่า Sound Power ตามมาตรฐาน  ISO 3741:2010

Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for reverberation test rooms

Standard report