การทดสอบเสียงจากอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในระบบสุขาภิบาล

Noise emission from appliances and equipment used in water supply

การทดสอบเสียงจากอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในระบบสุขาภิบาล (Noise emission from appliances and equipment used in water supply)

การออกแบบอาคารและการเลือกใช้วัสดุสำหรับระบบพื้นหรือผนังที่มีประสิทธิภาพการกันเสียงจากห้องสู่ห้องเริ่มถูกให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งเสียงที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญซึ่งยังถูกมองข้ามในขั้นตอนการออกแบบ คือ เสียงจากอุปกรณ์สุขภัณฑ์ เสียงจากระบบท่อน้ำหรือระบบสุขาภิบาล เช่น เสียงจากการกดชักโครก เสียงแรงดันน้ำเมื่อมีการเปิดปิดก๊อกน้ำ เป็นต้น

การทดสอบเสียงจากอุปกรณ์สุขภัณฑ์ด้วยวิธีตามมาตรฐาน ISO3822

การทดสอบเสียงจากอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในระบบสุขาภิบาลตามมาตรฐาน ISO3822 จะถูกวัดในห้องปฏิบัติการที่มีสภาพแวดล้อมแบบ Diffuse sound field โดยอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดเสียงในระบบจะถูกติดตั้งและวัดค่าระดับเสียงที่ส่งผ่านผนังมายังภายในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์สุขภัณฑ์จะถูกทดสอบโดยกำหนดค่าแรงดันน้ำในระบบต่างๆกัน จากนั้นนำไปคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ยของอุปกรณ์สุขภัณฑ์ตามวิธีดังมาตรฐาน ISO3822

ISO 3822-1:1999


Acoustics — Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations