การทดสอบ acoustic

บริการทดสอบด้านเสียงโดย Acoustic Laboratory Thailand

การทดสอบค่า Sound Power

การทดสอบค่า Sound Power testing ค่าระดับ Sound Power (Lw) คือ ค่าระดับกำลังเสียงที่เกิดขึ้นต่อหน่วยเวลา ในหน่วยของ SI unit จะมีหน่วย J/s ในหน่วย วัตต์ (W) โดยความสัมพันธ์ของ Sound Power คือ Lw = 10log(W/Wref)dB โดยที่ Wref คือ 1x10^-12 watt ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องทำการทดสอบค่า Sound Power มาตรฐานทางอุตสาหกรรม คืออุปกรณ์ทุกชนิดที่สามารถกำเนิดเสียงได้

การทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันเสียงกระแทก

การทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันเสียงกระแทก Impact sound insulation เสียงกระแทก (Impact sound) คือ เสียงที่เกิดจากการตก เคาะ หรือกระทบวัตถุ เช่น เสียงเดินจากห้องชั้นบน เสียงตอกตะปู เป็นต้น เสียงกระแทกเหล่านี้ก็อาจก่อให้เกิดความรำคาญได้เช่นเดียวกัน และเมื่อเกิดการรบกวนแล้วอาจป้องกันได้ยาก

การทดสอบวัสดุทางเสียง

การทดสอบการดูดซับเสียง (Reverberation room method) ในการทดสอบการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ หรือโดยทั่วๆไปจะเรียกกันว่าการดูดซับเสียงของวัสดุ ก็หมายถึงการที่เสียงมากระทบวัสดุแล้วสะท้อนกลับออกมาเท่าไหร่ แล้ววัสดุดูดกลืนคลื่นเสียงไปเท่าไหร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน

การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ

การทดสอบการดูดซับเสียง (Reverberation room method) ในการทดสอบการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ หรือโดยทั่วๆไปจะเรียกกันว่าการดูดซับเสียงของวัสดุ ก็หมายถึงการที่เสียงมากระทบวัสดุแล้วสะท้อนกลับออกมาเท่าไหร่ แล้ววัสดุดูดกลืนคลื่นเสียงไปเท่าไหร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน

การทดสอบเสียงแบบ Pass-by

ระบบการทดสอบเสียงแบบ Pass-by สอดคล้องกับระบบ ISO362-1998 ( ISO 362-1:20071) เพื่อวัดเสียงรบกวนจากยานพาหนะ ระบบที่ถูกใช้งานอย่างมากสำหรับ Pass-by คือภายนอกอาคารซึ่งใช้สำหรับการวิจัย และพัฒนา ตลอดจนมีการรับรอง การทดสอบเสียงแบบ Pass-by รวมถึงการทดสอบความเร่ง, ความเร็วคงที่ และ การทดสอบสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถบรรทุก และอื่น ๆ

การทดสอบเสียงจากอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในระบบสุขาภิบาล

การทดสอบเสียงจากอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในระบบสุขาภิบาล (Noise emission from appliances and equipment used in water supply) การออกแบบอาคารและการเลือกใช้วัสดุสำหรับระบบพื้นหรือผนังที่มีประสิทธิภาพการกันเสียงจากห้องสู่ห้องเริ่มถูกให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งเสียงที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญซึ่งยังถูกมองข้ามในขั้นตอนการออกแบบ

การทดสอบ MEMS (MEMS Device Testing)

เซนเซอร์ MEMS สำหรับวัดความเร่ง, สนามแม่เหล็ก หรือ วัดประสิทธิภาพความดัน, วิธีการทดสอบในระดับที่ปรับต้นทุนได้เพื่อให้เข้ากับวิธีการทดสอบที่ถูกต้อง และการสอบเทียบของอุปกรณ์เซนเซอร์