สอบเทียบ Acoustic Calibrator

Acoustic calibrator หรือเครื่องกำเนิดเสียงอ้างอิงมาตรฐาน

การใช้งานเครื่อง Sound level meter ทุกครั้งเราต้องใช้งานร่วมกับ Acoustic calibrator เพื่อทำการปรับความถูกต้องของเครื่องมือวัด และเครื่อง Acoustic calibrator จะต้องมีการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูว่าเครื่องมือยังสามารถปล่อยสัญญาณอ้างอิงตรงตามมาตรฐาน IEC60942 อยู่หรือไม่ โดยเครื่องกำเนิดเสียงอ้างอิง จะมีอยู่ 3 ชนิด ดังนี้

  1. Sound Calibrator
  2. Pistonphone
  3. Multi-Frequency Sound Calibrator

มาตรฐานการสอบเทียบ Acoustic calibrator เป็นไปตาม IEC60942 โดยจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้

  • Sound Pressure Level, dB
  • Frequency, Hz
  • Total Harmonic Distortion + Noise, %

ซึ่งการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการของเราจะดำเนินการตามมาตรฐาน IEC60942:2017 ซึ่งจะมีการสอบเทียบตามหัวข้อดังกล่าว และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อท่านนำเครื่องมือไปใช้ในงานวัดและทดสอบ จะมีการปรับค่าความถูกต้องของเครื่องวัดเสียงได้อย่างถูกต้อง