สอบเทียบ Acoustic Calibrator

Acoustic calibrator หรือเครื่องกำเนิดเสียงอ้างอิงมาตรฐาน การใช้งานเครื่อง Sound level meter ทุกครั้งเราต้องใช้งานร่วมกับ Acoustic calibrator เพื่อทำการปรับความถูกต้องของเครื่องมือวัด และเครื่อง Acoustic calibrator จะต้องมีการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูว่าเครื่องมือยังสามารถปล่อยสัญญาณอ้างอิงตรงตามมาตรฐาน IEC60942 อยู่หรือไม่ โดยเครื่องกำเนิดเสียงอ้างอิง จะมีอยู่ 3 ชนิด ดังนี้ Sound Calibrator Pistonphone Multi-Frequency Sound Calibrator มาตรฐานการสอบเทียบ Acoustic calibrator เป็นไปตาม IEC60942 โดยจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้ Sound Pressure Level, dB Frequency, Hz Total Harmonic Distortion + Noise, % ซึ่งการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการของเราจะดำเนินการตามมาตรฐาน IEC60942:2017 ซึ่งจะมีการสอบเทียบตามหัวข้อดังกล่าว และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อท่านนำเครื่องมือไปใช้ในงานวัดและทดสอบ จะมีการปรับค่าความถูกต้องของเครื่องวัดเสียงได้อย่างถูกต้อง ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สอบเทียบ Acoustic Calibrator Read More »